เครื่องมือเก็บน้ำตัวอย่าง

เครื่องมือนี้ ผลิตโดยฝีมือคนไทย และใช้วัสดุในประเทศทั้งหมด สามารถเก็บน้ำที่อยู่ในระดับลึกลงไปจากผิวน้ำปกติ เหมาะสำหรับการเก็บน้ำตัวอย่างเพื่อส่งต่อไปยังห้องปฏิบัติการเพื่อการตรวจวิเคราะห์ทางชีวภาพ กายภาพ และคุณภาพ ที่มีความเที่ยงตรงสูง และเหมาะกับงานที่ต้องการตรวจสังเกตคุณภาพน้ำในเบื้องต้น เช่น งานด้านการเกษตร ด้านสิ่งแวดล้อม หรือสภาวะโลกร้อน

An image